Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.

Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 

POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA (%)

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal,

tworzywa sztuczne, szkło

14

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka

17,5

17,7

22,6

33,8

25,28

20,4

 

 

 

 

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady rozbiórkowe i budowlane

30

36

38

40

42

45

50

65

75

Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka

100

46

77,4

70,6

23,24

71,29

 

 

 


Natomiast do
16 lipca 2020 r. gminy są również zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska:

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

75

50

50

50

45

45

40

40

3

Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka

76,8

34,8

0,8

3,4

9,52

0,59

 

 

 

 

POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA (%)

OSIĄGNIĘTE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, na stronie internetowej urzędu należy udostępnić informacje o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

ALTVATER PIŁA SP. Z O.O. W PILE

ul. Łączna 4a, 64-920 Piła

 

2013

2014

2015

2016

2017

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

1,00%

0,80%

0,30%

14,73%

8,96%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

49,70%

4,48%

25,84%

2,97%

2,17%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

100,00%

 

100,00%

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

0,00%

0,00%

0,00%

0,70%

0,40%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

13,40%

9,20%

15,50%

15,10%

6,80%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

 

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.

Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 

POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA (%)

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal,

tworzywa sztuczne, szkło

14

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka

17,5

17,7

22,6

33,8

25,28

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady rozbiórkowe i budowlane

30

36

38

40

42

45

50

65

75

Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka

100

46

77,4

70,6

23,24

 

 

 

 


Natomiast do
16 lipca 2020 r. gminy są również zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska:

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

75

50

50

50

45

45

40

40

3

Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka

76,8

34,8

0,8

3,4

9,52

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje