Konkurs na hasło promujące kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach

 

Regulamin

obrazek
www.wfosgw.poznan.pl

O G Ł O S Z E N I E


Informuję mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty gospodarcze z terenu gminy Trzcianka lub osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy gminy Trzcianka, że rusza program usuwania azbestu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowskiego-trzcianeckiego w roku 2018"

Wnioski można składać w terminie:
od 17 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Wnioski i szczegółowy regulamin udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępne są na stronach internetowych: www.bip.trzcianka.pl, www.eko.trzcianka.pl oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Trzcianki (pok. nr 1, tel. 67 352 73 62).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tut. Urzędu oraz według kolejności określonej w § 11 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 520/2018 Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w roku 2018.

Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Gminy Trzcianka oraz budżetu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

załączniki

Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.
Przypominamy osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Trzcianka, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości posiadanego azbestu.

Burmistrz Trzcianki zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do uczestnictwa w konkursie wiedzy o segregacji odpadów "Śmieci segregujesz Ziemię ratujesz"


1. Celem konkursu jest:
a) propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
b) rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
c) zwiększenie świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
3. gminy Trzcianka.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
5. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony przez szkołę. Każda szkoła otrzyma test jednokrotnego wyboru na podstawie którego wyłoni 2 najlepsze osoby reprezentujące placówkę w drugim etapie konkursu.
6. Drugi etap przeprowadzony zostanie w Urzędzie Miejskim Trzcianki.
7. Uczniowie powinni przygotować się do konkursu opierając się na informacjach zawartych na stronie internetowej www.eko.trzcianka.pl.
8. REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SEGREGACJI ODPADÓW „Śmieci segregujesz Ziemię ratujesz”

 

Dodatkowe informacje