obrazek
www.wfosgw.poznan.pl

O G Ł O S Z E N I E


Informuję mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty gospodarcze z terenu gminy Trzcianka lub osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy gminy Trzcianka, że rusza program usuwania azbestu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowskiego-trzcianeckiego w roku 2018"

Wnioski można składać w terminie:
od 17 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Wnioski i szczegółowy regulamin udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępne są na stronach internetowych: www.bip.trzcianka.pl, www.eko.trzcianka.pl oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Trzcianki (pok. nr 1, tel. 67 352 73 62).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tut. Urzędu oraz według kolejności określonej w § 11 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 520/2018 Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w roku 2018.

Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Gminy Trzcianka oraz budżetu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

załączniki

Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.
Przypominamy osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Trzcianka, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości posiadanego azbestu.

Burmistrz Trzcianki zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do uczestnictwa w konkursie wiedzy o segregacji odpadów "Śmieci segregujesz Ziemię ratujesz"


1. Celem konkursu jest:
a) propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
b) rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
c) zwiększenie świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
3. gminy Trzcianka.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
5. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony przez szkołę. Każda szkoła otrzyma test jednokrotnego wyboru na podstawie którego wyłoni 2 najlepsze osoby reprezentujące placówkę w drugim etapie konkursu.
6. Drugi etap przeprowadzony zostanie w Urzędzie Miejskim Trzcianki.
7. Uczniowie powinni przygotować się do konkursu opierając się na informacjach zawartych na stronie internetowej www.eko.trzcianka.pl.
8. REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SEGREGACJI ODPADÓW „Śmieci segregujesz Ziemię ratujesz”

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI


Osoby, które już złożyły deklarację nie muszę w związku ze zmianą wzoru składać nowej.
Każdy mieszkaniec, który składa deklarację po raz pierwszy lub dokonuje korekty złożonej deklaracji powinien korzystać z nowego wzoru.
Nowy wzór deklaracji uwzględnia między innymi wykaz dokumentów jakie składający deklarację zobowiązany jest przedstawić w celu potwierdzenia danych zawartych w przedmiotowej deklaracji.

1) umowa najmu – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkała jest przez najemców;
2) akt notarialny – w przypadku sprzedaży lub kupna nieruchomości;
3) rachunki za zużycie wody, prądu – w przypadku, gdy nieruchomość była niezamieszkała;
4) dokument odbioru budynku – w przypadku, gdy nieruchomość jest nowo wybudowana;
5) dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie innej gminy (tj. potwierdzenie przelewu, potwierdzenie dokonania wpłaty w kasie, zaświadczenie wystawione przez uprawniony organ) - zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana;
6) akt zgonu w przypadku śmierci właściciela i w związku z tym złożenia deklaracji przez inny podmiot władający nieruchomością;
7) umowa zawarta pomiędzy władającym nieruchomością a właścicielem nieruchomości - w przypadku, o którym mowa w art. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów jednocześnie.
Organ sporządzi kserokopie dokumentów o których mowa powyżej.

UWAGA! W związku ze zmianą wzoru nie ma potrzeby składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z nowego wzoru powinny korzystać jedynie osoby, które od dnia 12 października 2015 roku chcą złożyć nową deklarację lub korektę.

Druki deklaracji dostępne są w biurze nr 1 Urzędu Miejskiego Trzcianki lub w zakładce deklaracja ws opłat.

Wszelkie sprawy związane ze składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy załatwiać w biurze nr 1, Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7 w godz otwarcia tut. urzędu.
Telefony: 67 352 73 62, 67 352 05

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI


Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

Dodatkowe informacje