Komisja konkursowa w składzie: Artur Powchowicz - przewodniczący, Anna Kasperek - członek, Martyna Żylińska – członek, dokonała rozstrzygnięcia konkursu na hasło promujące kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach.

Konkurs na hasło promujące kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach

 

Regulamin

obrazek
www.wfosgw.poznan.pl

O G Ł O S Z E N I E


Informuję mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty gospodarcze z terenu gminy Trzcianka lub osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy gminy Trzcianka, że rusza program usuwania azbestu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowskiego-trzcianeckiego w roku 2018"

Wnioski można składać w terminie:
od 17 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Wnioski i szczegółowy regulamin udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępne są na stronach internetowych: www.bip.trzcianka.pl, www.eko.trzcianka.pl oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Trzcianki (pok. nr 1, tel. 67 352 73 62).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tut. Urzędu oraz według kolejności określonej w § 11 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 520/2018 Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w roku 2018.

Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Gminy Trzcianka oraz budżetu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

załączniki

Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.
Przypominamy osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Trzcianka, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości posiadanego azbestu.

Dodatkowe informacje